Onderwijs

De leerkracht en intern begeleider zo goed mogelijk ondersteunen om in het dagelijks contact met leerlingen verschil te maken, dat staat centraal. Er zijn verschillende mogelijkheden voor samenwerking. Korte vragen zijn mogelijk, maar ook verschillende vormen van begeleiding gedurende een schooljaar.

Consultaties

Tijdens deze gesprekken gaan we samen op zoek naar helpende factoren en worden diverse leer- en gedragsvragen beantwoord. Centraal staat het ondersteunen van de leerkracht en intern begeleider in hun vakmanschap.

Hoe helpen we deze leerling minder impulsief te reageren in het contact met klasgenoten?
Op welke wijze kan het rekenaanbod verder worden aangepast voor deze leerling?
We merken dat er veel onrust is in de gehele klas, het lukt ons onvoldoende om dit tij te keren, wat kunnen we doen?

Bij bepaalde hulpvragen is het zinvol om de ontwikkeling van een leerling nader te bekijken. Bijvoorbeeld door een observatie in de groep, bij een voor de leerling of leerkracht lastig moment. Ook kan het prettig zijn om het gedrag en de kwaliteiten van een leerling nader in beeld te brengen door informatie te verzamelen. Vanuit een gezamenlijk gesprek met de ouders worden heldere afspraken gemaakt die iedereen vooruit helpen én na een afgesproken periode geëvalueerd worden.

Diagnostiek en advies

De hulpvragen die gesteld worden door scholen zijn zeer divers. Veel vragen kunnen in de onderwijspraktijk ‘opgelost’ worden door het kiezen van een andere benadering, het aanpassen van de onderwijsomgeving en nauw overleg met de ouders.

Wanneer er duidelijk meer informatie nodig is om een leerling verder te helpen kan een individueel onderzoek worden ingezet. Er worden relevante gegevens opgevraagd en gesproken met ouders en leerkracht. Tijdens het onderzoek is volop aandacht voor wat de leerling vertelt en laat zien.

Betrokkenen hebben niets aan een kaal rapport met getallen, daarom is de verslaglegging begrijpelijk en het advies altijd maatwerk. Kortom: wat heeft deze leerling, met deze leerkracht en deze ouders, nodig in deze onderwijsleersituatie en hoe gaat dat bereikt worden.

Een schatting van de cognitieve mogelijkheden van een kind kan helpen om leer- gedragsproblemen te kunnen interpreteren. Door een leerling verschillende soorten taken voor te leggen komt er meer zicht op de zwakke, maar juist ook sterke kanten. Dit geeft aanknopingspunten voor de leerkracht: op welke wijze en niveau kan de instructie en verwerking het beste plaatsvinden. Afhankelijk van de hulpvraag en de leeftijd van het kind wordt altijd de meest passende test gekozen.

Het is waardevol om samen met een leerling na te gaan wat er speelt en wat er kan helpen. Erachter komen welke zorgen er zijn, waar het hoofd zo vol mee zit of welke negatieve gedachten er rondgaan: weten wat er speelt is een voorwaarde voor een oplossing. Door in gesprek te gaan en passende onderzoeksmiddelen in te zetten krijgen ouders en leerkrachten meer zicht op wat nodig is voor een leerling.

Denk hierbij aan nader onderzoek op verschillende leergebieden zoals rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen. Bijvoorbeeld wanneer het volgens het protocol ERWD tijd is om een externe specialist in te schakelen of wanneer er  onduidelijkheid is over een op te stellen OPP. Er wordt gericht onderzocht welke vaardigheden de leerling eigen heeft gemaakt en welke hiaten er mogelijk zijn. Vervolgens wordt er een praktisch advies op maat gegeven, waarmee de leerkracht aan de slag kan.

Begeleiding

Zijn er leerlingen die meer specifieke ondersteuning nodig hebben dan de groepsleerkracht of ambulant begeleider kan bieden? Het is dan mogelijk om individuele begeleiding te bieden.

Dit kan zich bijvoorbeeld richten op het vergroten van het zelfvertrouwen, faalangstreductie, taakaanpak en het leren toepassen van sociaal handiger gedrag. De begeleidingsvorm wordt aangepast aan de leerling, zodat hulp op maat geboden wordt. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van effectieve technieken uit de cognitieve gedragstherapie en staat een oplossingsgerichte werkwijze centraal. Ouders en leerkracht worden nauw betrokken.

Workshops, trainingen

Voor diverse onderwerpen is het mogelijk om een training op maat aan te vragen. Denk hierbij aan het leren opstellen van een ontwikkelingsperspectief, het voeren van gesprekken met leerlingen, begeleiding van zwakke rekenaars, etc. Is er een onderwerp waarover leerkrachten of intern begeleiders meer zouden willen weten, neem dan contact op. Het geeft altijd enthousiasme om samen te sparren over de mogelijkheden.

Tarieven

Neem als schoolbestuur gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken. Vanuit de gelden passend onderwijs kan deze onderwijsbegeleiding gefinancierd worden. Door gebruik te maken van een vrijgevestigde orthopedagoog krijgen school en ouders vlot hulp, zijn er geen wisselende gezichten en hoeven er geen meerjarige contracten te worden afgesloten.